Luống chịu ba trăng trấn cõi bờ,
Hiềm vì thương chút chúng dân thơ.
Nương oai tích lịch ôm con đỏ,
Vâng lịnh nam phong phất ngọn cờ.
Miễn đặng an nhà cùng lợi nước,
Chỉ nài dãi gió với dầm mưa.
Biển hồ dầu lặng, tằm kình bặt,
Giải giáp một phen chúng thảy nhờ.


Bài này được Lê Quang Chiểu (1852-1924) giới thiệu trong Quốc âm thi hiệp tuyển của ông, nhưng không ghi tên tác giả. Về sau, có một số tài liệu coi bài này là của Nguyễn Hữu Huân. Nhưng theo nhóm tác giả sách Nguyễn Hữu Huân: nhà yêu nước kiên cường, nhà thơ bất khuất, thì căn cứ mấy chữ “trấn cõi bờ”, “vâng lệnh Nam phong”, “an nhà thêm lợi nước”... thật không phù hợp với hoàn cảnh của tác giả. Cho nên nhóm biên soạn đã theo Huỳnh Tịnh Của (1834-1907) mà xếp bài này vào phần tồn nghi để chờ tìm hiểu thêm.

Nguồn: Nguyễn Hữu Huân: nhà yêu nước kiên cường, nhà thơ bất khuất, Phạm Thiều, Cao Tự Thanh, Lê Minh Đức biên soạn, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1986