Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2015 08:57

Tây Sơn lương tướng ngoại đề từ

Nho giả không đàm lễ nhạc thâm,
Tây Sơn khí vận thuộc thuần dương.
Bất nhân gian nịnh ô thanh sử,
Na đắc hùng tư khởi lục lâm.
Báo quốc nhất thân đô thị đảm,
Giao tình thiên tải chỉ luân (luận) tâm.
Vô đoan hữu tục anh hùng phổ,
Tuy mạc lâm ly bất tự câm (cấm).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Nho sĩ bàn sâu lễ nhạc thôi,
Tây Sơn khí thuận lẽ đương rồi.
Sử xanh, gian nịnh làm hoen bẩn,
Rừng biếc, anh hùng nổi khắp nơi.
Nợ nước một thân can đảm đúc,
Giao tình nghìn thuở dạ trao lời.
Không dưng ghi lại anh hùng truyện,
Mực đượm men say vạn thảo hồi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nho sĩ lễ nhạc bàn sâu,
Tây Sơn khí vận thuận mầu khí dương.
Gian nịnh hoen bẩn sử xanh,
Anh hùng rừng biếc tranh giành khắp nơi.
Nợ nước một thân vào đời,
Giao tình nghìn thuở trao lời luận trung.
Không dưng ghi truyện anh hùng,
Men say mực đượm vạn chung thảo hồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời