Em bước vào nhà cười
Cười giăng giăng mọi phía
Mặt người thành ông Kẹ
Thân người hoá đười ươi

Cái nhà cười chao ôi
Cười chi cười quay quắt?
Cười mà tuôn nước mắt
Mình cười mình lạ chưa!

Như vừa qua cơn mơ
Cái nhà cười đánh thức
Em sống trong đời thực
Đừng để ai cười mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]