Góc sân nho nhỏ mới xây
Chiều chiều em đứng nơi này em trông.
Thấy trời xanh biếc mênh mông
Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy.
Thấy đạn các chú giăng đầy
Máy bay giặc Mỹ lăn quay thêm nhiều.
Khoảng trời em đến là yêu
Góc sân nho nhỏ, chiều chiều đứng trông.