Tháng sáu lạnh tùng xanh đường núi
Cách trần gian một khoảng mây bay
Mười năm trở lại chốn này
Chuyện xưa như mộng thêm gây hãi lòng
Gác vẫn cũ khoe công xây lớn
Đình còn cao trèo ớn tay run
Nhờ ai thuyết vị sư lùn
Chia cho nửa núi lập khuôn viên chùa

tửu tận tình do tại