Giữa chốn đồng không nổi một hòn
Ngỡ là sỏi đá hoá ra con
Nhe nanh, thủ vuốt nơi hoang dã
Nằm phục, ngồi chờ chỗ khuất non
Dáng dấp oai hùng vua thú dữ
Hình hài đường bệ chúa lâm sơn
Khen cho tạo hoá kỳ công đẽo
Muôn thú qua đây mất cả hồn!


2015