- Sao cháu cứ hỏi mãi
Bao giờ lưng bà còng?
- Để cháu làm tôm, tép
Đưa bà qua đường cong!


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007