Lưng bà còng
Cong như là dấu hỏi
Tay chống gậy
Chân mỏi không bà?

Lưng bà còng
Cong như vầng trăng khuyết
Cháu ơi! Cháu có biết
Vì sao lưng bà còng?