Ông ngồi, các cháu xúm vây quanh
Ríu rít chim về hội bách thanh
Mai rồi mỗi đứa bay tung cánh
Ông lại cù lao giữa sóng duềnh


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007