Ông ngồi, các cháu xúm vây quanh
Ríu rít chim về hội bách thanh
Mai rồi mỗi đứa bay tung cánh
Ông lại cù lao giữa sóng duềnh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]