Ghềnh réo nguồn xa, hồn vẫn ngóng
Núi xanh khói quặn một chiều mong
Ai xuôi - xuôi tiếng gà trên sóng
Ngụp lặn thơ tôi sải ngược dòng


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007