Trăng soi má phấn bên lầu
Ngoài song oanh hót những lời mỉa mai
Liêu Dương vắng bặt tin ai
Phòng khuê ngày tháng tàn phai tuổi hồng
Trăm hoa đua nở, hương nồng
Riêng mình em vẫn khoá xuân chờ người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.