Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 15/09/2007 07:13 bởi Vanachi
Mao Hy Chấn 毛熙震, người nước Thục đời Ngũ Đại, vào đời vua Mạnh Sưởng 孟昶, làm quan đến Bí thư giám, thông âm luật, thi từ.