Trong im lặng nhạt nhoà son phấn
Tay áo đơn rủ mất mùi hương
Thức giấc muộn phòng khuê lắm bận
Tựa song thưa bóng nhỏ triêu dương
Xưa Vân Mẫu bởi tình lưu luyến
Gối thuỷ tinh thoáng chợt kinh tâm

Miệng nở hoa, đồng tiền phinh phính
Mi sầu cau, vắt vẻo non xuân
Có nhớ nhau chỉ thêm buồn hận
Tóc như mây thon thả ngọc quỳnh
Tựa cửa trông, một mình ngơ ngẩn
Ai biết xa nhau vẫn nặng tình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.