Buồn ngắm phù sinh cảnh gấp
Thê lương nhịp sắt dư âm
Khách sở đa tình riêng biệt
Non xanh nước biếc đăng lâm
Ngày ngắm trời liền cỏ úa
Đêm nghe mấy nhịp sơ châm

Không gió lá vàng tự rụng
Mây thu trời lạnh vẫn râm
Trời nếu có tình trời cũng lão
Liên miên u hận khôn cầm
Vui cũ ngậm ngùi như mộng
Tỉnh ra khôn nẻo truy tầm


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.