Kể chi tháng sáu lại bay sương,
Ngọc nát châu chìm chẳng tiếc thương.
Nghĩa hiệp quyết liều thân một tấm
Anh hùng đã dậy tiếng muôn phương
Đem bầu máu nóng đền non nước
Nức nở triều căm vọng Chiết Đông
Giữa khoảng đền Vu và miếu Nhạc
Dành đây ngôi mộ nữ anh hùng


Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển, Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)