Hơi men thôi thúc động ưu sầu
Muôn hận trồi lên khổ hết đâu
Thần thánh đã nhờ, cầu hết kiếp
Lúa kê gượng sống kiếm no bầu!
Đầu vài cái ngẩng cao trời đất
Lệ mấy hàng đau trước bể dâu
Một chén rượu ngon ba đấu máu
Làm sao lời, bút hoá đâu mâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)