Dấu mặt lên xe lệ cứ tràn,
Vừa hay núi rụng lá thu tàn.
Trong lồng anh vũ về Tần tái,
Trên ngựa tì bà vượt Hán quan.
Tự cổ hoa đào thương mệnh bạc,
Duyên này bèo nước hận gian nan.
Đau lòng nhìn sóng Lô Câu chảy,
Thẳng hướng về đông chẳng thể hoàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.