Vắn dài thôi có trách chi vua,
Cuộc thế còn nhiều nỗi được thua.
Trăm việc mơ màng trong giấc mộng,
Một tay chống chõi giữa trường đua.
Gặp sòng tranh cạnh không câu chú,
Vớt kiếp trầm luân thiếu đạo bùa.
Mấy tiếng kêu trời nghe đã thấu,
Ai ra làm chứng dám phân bua.