Nơi kinh đô công thần được thưởng
Ông ẩn cư ngất ngưởng ngồi câu
Vua thăng ông cũng còn đâu
Nhưng Nguyên Lăng vẫn đứng sau ghềnh này

tửu tận tình do tại