Nghiêm Lăng tính đúng là ngang ngược
Hỗn với vua, châm chọc đại thần
Coi thường tình cũ bạn thân
Dám kêu Hầu Bá là Quân Phòng à

tửu tận tình do tại