Xuân sang vừa gió lại vừa mưa
Mưa gió ngừng xuân cũng sẽ qua
Xót cho hoa rụng vùi trong cát
Ôi chán ngắt
Có khác chi đâu tớ, lão già

tửu tận tình do tại