15.00
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Tử Vựng (1 bài)
- Hồ Thuyên (1 bài)
- Phùng Thì Hành (1 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Đàm Hoa thiền sư (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/10/2013 20:46 bởi Vanachi
Lưu Tử Huy 劉子翬 (1101-1147) tự Ngạn Xung 彦冲, người Sùng Yên (nay thuộc tỉnh Phúc Kiến), từng làm thông phán quận Hưng Hoá, sau lui về quê nhà ở Bình San dạy học, mọi người gọi là Bình San tiên sinh. Ông là nhà lý học thời đầu Nam Tống. Thơ ông biểu hiện tư tưởng lo nước, thương thời.