Thượng uyển Giang Tiêu rợp bóng xanh
Củi không cấm chặt, giặc vây thành
Thuyền bè chuyên chở về kinh mãi
Chỉ đủ dân đô chia mấy cành

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.