Vườn Lương ca múa đủ phong lưu
Rượu quý như dao cắt nỗi sầu
Vui thú thời trai nay nhớ lại
Đốt đèn khuya khoắt đến Phàn lâu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.