Đổ đỉnh than triều nghiệp đã tan
Còn lời đời chửi dẫu xương tàn
Hồ, đài trăng chiếu nhà Vương phó
Cầu liễu Thái sư đón gió xuân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.