馬嵬其二

海外徒聞更九州,
他生未卜此生休。
空聞虎旅鳴宵柝,
無復雞人報曉籌。
此日六軍同駐馬,
當時七夕笑牽牛。
如何四紀為天子,
不及盧家有莫愁?

 

Mã Ngôi kỳ 2

Hải ngoại đồ văn cánh cửu châu,
Tha sinh vị bốc, thử sinh hưu.
Không văn hổ lữ minh tiêu tích,
Vô phục kê nhân báo hiểu trù.
Thử nhật lục quân đồng trú mã,
Đương thời thất tịch tiếu Khiên Ngưu.
Như hà tứ kỷ vi thiên tử,
Bất cập Lư gia hữu Mạc Sầu.

 

Dịch nghĩa

Nghe đồn thiên hạ có chín châu,
Kiếp sau chưa biết thế nào, kiếp này thế là thôi.
Luống nghe đoàn quân hùng khua mõ ban đêm,
Không còn thấy viên quan kê nhân báo thẻ sớm.
Ngày ấy toàn thể quân lính đều dừng ngựa, không chịu tiến bước,
Nhớ lại buổi xưa, đêm mùng bảy tháng bảy cùng nhìn sao Ngưu Lang mà cười.
Tại sao đã gần bốn mươi tám năm làm vua,
Mà không bằng chàng họ Lư có nàng Mạc Sầu.


Gò Mã Ngôi ở phía tây huyện Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây. Năm 756, An Lộc Sơn nổi loạn, tiến quân đến Trường An, Đường Minh Hoàng phải sang đất Thục. Khi đến gò Mã Ngôi, quân lính không chịu tiến bước, vua phải theo lời thỉnh cầu của tướng Trần Huyền Lễ, sai Cao lực sĩ bảo Dương Quý Phi tự ải.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của PhTh Huong

Thiên hạ đồn rằng có chín châu
Kiếp này thì thế, còn kiếp sau?
Chỉ nghe tiếng mõ hùng quân ấy
Đâu thấy quan kê sớm gọi chầu.
Ngày ấy sáu quân kìm vó ngựa
Thất tịch xưa cười ngắm sao Ngâu
Cớ gì bốn kỷ trên ngôi báu
Lại kém nhà Lư có Mạc Sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoài biển nghe đồn có chín châu,
Kiếp này như thế kiếp sau đâu?
Luống nghe quân lữ khuya khua mõ
Không thấy kê nhân sớm báo hầu.
Quân lính ngựa dừng, không tiến bước,
Buổi xưa nhớ lại, cười chàng Ngâu.
Tại sao bốn tám năm thiên tử,
Mà kém chàng Lư có Mạc Sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]