Ngậm khói khiến sương mỗi giọt thương
Ngàn cành vạn sợi phất chiều buông
Người đi đừng bẻ hết cành liễu
Nửa tiễn đưa nhau nửa đón mừng.