Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
4 bài thơ
Tạo ngày 11/02/2009 21:36 bởi hongha83
Hạng Tư 項斯 tự Tử Thiên 子遷, không rõ năm sinh và mất, người Giang Đông. Năm Hội Xương thứ 3 (843) đời Đường Văn Tông (Lý Ngang) làm trạc đệ. Cuối cùng làm đến chức đô uý. Thơ hiện còn một quyển.