Người cũng ở rừng già toàn lịch
Dăm nóc gia chia lạch nước nông
Giữa trưa cảnh núi bỗng không
Cỏ thành bùn đất, nai đông đạp càn
Hơi trà xấy bốc lan trên mái
Tiếng quay tơ nghe thấy sau rào
Trên đường gặp bán thuốc rao
Liền theo ông ấy đi vào đảo mây.