Tháng hai, tiễn khách mãi,
Bến đông, sông lững lờ.
Hoa núi khói nặng phủ,
Mái chèo sóng nhẹ lùa.
Lệ rơi dưới chén chuốc,
Sầu cùng tiếng sáo đưa.
Tiệc tiễn cứ liền buổi,
Lòng này đâu dễ ngơ.

tửu tận tình do tại