Phương Bắc có một giai nhân
Tuyệt vời nhan sắc xuất trần đứng riêng
Ngoảnh nhìn thành quách ngả nghiêng
Ngoảnh nhìn lần nữa đảo điên nước nhà
Mặc cho thành đổ nước tan
Giai nhân há muốn gặp liền được sao.