望鸚鵡洲懷禰衡

魏帝營八極,
蟻觀一禰衡。
黃祖斗筲人,
殺之受惡名。
吳江賦鸚鵡,
落筆超群英。
鏘鏘振金玉,
句句欲飛鳴。
鷙鶚啄孤鳳,
千春傷我情。
五嶽起方寸,
隱然詎可平?
才高竟何施,
寡識冒天刑。
至今芳洲上,
蘭蕙不忍生。

 

Vọng Anh Vũ châu hoài Nễ Hành

Nguỵ đế doanh bát cực,
Nghĩ quan nhất Nễ Hành.
Hoàng Tổ đấu sao nhân,
Sát chi thụ ác danh.
Ngô giang phú Anh Vũ,
Lạc bút siêu quần anh.
Thương thương chấn kim ngọc,
Cú cú dục phi minh.
Chí ngạc trác cô phượng,
Thiên xuân thương ngã tình.
Ngũ nhạc khởi phương thốn,
Ẩn nhiên cự khả bình?
Tài cao cánh hà thi,
Quả thức mạo thiên hình.
Chí kim phương châu thượng,
Lan huệ bất nhẫn sinh.

 

Dịch nghĩa

Vua Nguỵ trấn giữ tám cõi,
Coi bằng kiến, chỉ có một Nễ Hành.
Hoàng Tổ đấu với tên trộm,
Giết hắn để mang tiếng xấu.
Sông Ngô viết bài phú Anh Vũ,
Bút hạ xuống vượt mọi người tài.
Từng tiếng, từng tiếng như tiếng ngọc vàng rung,
Từng câu, từng câu như bay như hót.
Chim chí ngạc mổ chim phượng đi lẻ,
Nghìn xuân làm xót tình ta.
Núi Ngũ Nhạc nổi lên ở phương trời hụt,
Dù có giấu mình há được yên.
Tài cao làm sao mà thi thố,
Một mình biết, chuốc lấy trời hành.
Đến nay trên bãi thơm,
Lan huệ không nỡ mọc.


Nễ Hành sống thời Tam Quốc, người Bình Nguyên, tự Chính Bình, là một danh sĩ ở ẩn. Khổng Dung tự Văn Cử (mưu sĩ của Tào Tháo) là bạn thân của Nễ Hành đã tiến cử ông. Nhưng khi gặp Tào Tháo, Nễ Hành tính vốn ngông nghênh đã không xem Tháo ra gì, Tháo muốn giết nhưng lại sợ mang tiếng bèn đẩy Nễ Hành đến Kinh Châu gặp Lưu Biểu với danh nghĩa dụ hàng. Lưu Biểu biết ý Tháo muốn “mượn đao giết người” liền bảo Nễ Hành sang Giang Hạ gặp Hoàng Tổ. Hoàng Tổ lòng dạ hẹp hòi, khi uống rượu nói chuyện với Nễ Hành đã nổi giận giết ông ngay. Lưu Biểu thương xót, cho người lấy xác Nễ Hành về chôn ở bãi Anh Vũ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Nguỵ đế tám cõi danh vang,
Với ông, coi cũng nhỏ bằng tí ti.
Hoàng Tổ đấu trộm làm gì?
Giết rồi để chẳng ra chi với đời.
Sông Ngô, văn sướng tai người,
Phú Anh Vũ vượt mọi tài xung quanh.
Lời lời châu ngọc nối hàng,
Chữ như bay múa, câu vang vọng hoài.
Chim dữ mổ phượng đơn côi,
Nghìn xuân luống để ngậm ngùi lòng ta.
Núi cao đứng ở phương tà,
Giấu mình chắc đã chi mà được yên.
Tài cao đâu được tung hoành,
Biết riêng hứng chịu thiên hình, từng nghe.
Bãi thơm thì vẫn còn kia,
Huệ lan chẳng nỡ sinh ra chốn này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngao_0p

Vua Nguỵ danh tám cõi,
Nhưng bé trước Nễ Hành.
Hoàng Tổ khí hèn mọn,
Giết hiền, mang ác danh.
Phú sông Ngô, Anh Vũ,
Bút thần vượt tài anh.
Lời rung vàng động ngọc,
Câu thánh thót chim xanh.
Chí ngạc hùa cắn phượng,
Chuyện ngàn năm nát lòng.
Ngũ nhạc trồi phương hẫng,
Ở ẩn chẳng yên bình.
Hơn đời lại bêu xác,
Ngu dốt tất trời hành.
Nay bãi xanh hương cỏ,
Huệ, lan không nỡ dành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua nước Nguỵ oai danh nhưng kín
Coi Nễ Hành như kiến mà thôi
Tính tình Hoàng Tổ hẹp hòi
Giết người tiếng ác mang hoài ngàn thu
Phú Anh Vũ sông Ngô nổi tiếng
Bút xuống rồi ngậm miệng anh hào
Âm thanh tựa tiếng ngọc reo
Mỗi câu bay bổng khác nào chim ca
Chí ngạc mổ phượng cô đơn chết
Ngàn năm còn bi thiết lòng này
So Ngũ Nhạc, chỉ lóng tay
Sao không ẩn dật sống ngày bình an
Ỷ tài cao mà làm gì được
Sơ ý là chỉ chuốc hoạ thôi
Phương danh trên bến còn hoài
Huệ lan không nỡ mọc nơi bãi này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nguỵ vương giữ tám cõi ngoài,
Coi Tào bằng kiến một oai Nễ Hành.
Đấu cùng Hoàng Tổ mượn danh,
Giết hiền để tiếng ác dành ngàn thu.
Phú ca Anh Vũ sông Ngô,
Bút đưa xuống vượt mọi bồ tài vang.
Rung từng như tiếng ngọc vàng,
Từng câu cất hót như đàn chim bay.
Chí kình mổ phượng lẻ bầy,
Nghìn xuân làm xót tình nầy trong ta.
Nổi lên Ngũ Nhạc trời xa,
Dù mình có giấu há là được yên.
Tài cao thi thố sao liền,
Một mình mình biết khoe kiêng trời hành.
Đến nay trên bãi thơm lành,
Huệ lan không nỡ mọc dành nơi đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời