Phong ngay hàng, mịt mờ sương cỏ
Tu hú kêu trong ngả Nhạc Dương
Ba Lăng lính thú lên đường
Nhìn theo tới ánh tà dương lặn dần

tửu tận tình do tại