Ngày còn sớm, chửa xay om,
Gã mục dè chân đã tới nom.
Bạn xúm nội bằng, cười khặc khặc,
Trâu về ngõ hẹp, cỡi khom khom.
Tiếng ca Nịnh Thích kề tai ngóng,
Khúc địch Hoàn Y nghển cổ nhòm.
Còn có nơi nào vui thú nữa:
Gái trai cùng họp một đầu mom.