Đây là tập thơ (NXB Trẻ, 1997) in chung của Lê Minh Quốc và Đoàn Tuấn, trong đó 30 bài thơ đầu là của Đoàn Tuấn, 40 bài thơ sau là của Lê Minh Quốc.