Gửi đến Hồng Kiều,
Niên thiếu dạo chơi,
Biết mấy tình mưa ý gió.
Yên vàng mấy độ tìm về chốn,
Má lúm cười bên gác đỏ.
Đoạn trường xứ,
Nửa say nửa tỉnh,
Đêm dưới đèn thổ lộ.
Hỏi tình nhiều ít?
Tình đáp tựa tằm Ngô nhả kén,
Rối loạn muôn ngàn mối.

Ly biệt xứ,
Trăng mờ quạ non gáy sáng.
Lệ hoen trào,
Áo hồng ố.
Nhớ nhung biết mấy năm rồi nhỉ?
Chỉ gửi cẩm nang giai cú.
Xuân chừng dứt,
Hận chẳng được,
Dây dài buộc ngày, giam xuân giữ.
Tương tư sao khổ,
Chớ bảo chẳng tiêu hồn,
Lòng son sắt đá,
Châu lệ như mưa nhỏ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.