Trò nho chuộng cổ lạ
Đường Ngu không hết lời
Sinh ra trước Phục Hy
Lấy chi bàn tán đây?
Người xưa nay đã khuất
Đạo xưa còn sách thôi
Một lời thiếu thực tiễn
Vạn quyển thành suông rồi
Ta muốn chỉ uống rượu
Không cần biết lôi thôi
Người làng say bác thấy
Người đầu tiên đất trời.