Ngổn ngang trăm mối lệ đầm sa
Giấu ngọc chân hương quá khổ mà
Trăng sáng cũng hay lưu ngọc bội
Ngắm ngày oán mãi vẽ thanh nga
Hồn tiên đã toại lê vân mộng
Nhân thế còn truyền giới lộ ca
Nay hãy quên tình là đúng nhất
Oán tình nàng hãy trút vào ta.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)