Bóng nước lao chao chiều nghiêng ngả
Chuếnh choáng ven hồ một gã say
Hoàng hôn rót tím vầng trăng khuyết
Mặt đất mây trời quay quắt quay...

Ai nói rằng ta không biết rượu
Rượu biết ta rồi, rượu cũng say
Một năm bốn tiết mùa không cạn
Rượu tắm ngàn sao uống lại đầy


6/2009

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011