Viễn xứ vào đông lạnh não nùng
Mà tình vạn lý vẫn đầy chung
Một mình đất lạ men nào thoả
Hai mảnh đời riêng nợ đã cùng
Ước muốn sum vầy trong huyễn mộng
Mơ tìm hạnh phúc giữa mê cung
Ngàn ly dốc cạn, ngàn ly rót
Đêm xuống đâu đây tối mịt mùng


3-12-2018