Trăm năm lòng gắn, dạ ghi,
Dẫu ai đem bạc đổi chì mặc ai.


Khảo dị:
Trăm năm lòng gắn, dạ ghi,
Nào ai thay nút, đổi khuy cũng đừng.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]