Trăm năm lòng gắn, dạ ghi,
Dẫu ai đem bạc đổi chì mặc ai.


Khảo dị:
Trăm năm lòng gắn, dạ ghi,
Nào ai thay nút, đổi khuy cũng đừng.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004