Nhà anh có ruộng giữa đồng,
Để em tát nước cực lòng em thay.
Trời làm mưa bấc gió may,
Để em tát nước giơ tay vái trời.
Tháng tám anh đi dạm lời,
Tháng chín ăn cưới tháng mười làm dâu.
Từ ngày em về làm dâu,
Thì anh dặn trước, dặn sau nghe lời.
Mẹ già ác lắm anh ơi!
Nhịn ăn nhịn mặc, nghe lời mẹ cha.
Nhịn cho nên cửa, nên nhà,
Nhịn cho nên cột, xà nhà bằng bông.
Nhịn cho nên vợ, nên chồng,
Để em chỉ thiết một lòng lấy anh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]