27/05/2022 23:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăm năm lòng gắn, dạ ghi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:25

 

Trăm năm lòng gắn, dạ ghi,
Dẫu ai đem bạc đổi chì mặc ai.
Khảo dị:
Trăm năm lòng gắn, dạ ghi,
Nào ai thay nút, đổi khuy cũng đừng.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trăm năm lòng gắn, dạ ghi