Thấy em là gái Thuỵ Lôi,
Chăn nuôi dù khó gấp mười vẫn chăn.
Mới đầu lợn thiếu thức ăn,
Như trâu đòi cỏ, như tằm đói dâu.
Quê em giờ đã dẫn đầu,
Lợn nuôi trên đất bạc màu vẫn to.
Anh về năm liệu bảy lo,
Thời này nuôi lợn không to cũng hèn!


Bài ca dao này phản ánh thời kỳ đánh Mỹ ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]