Đông Đồ là Đông Đồ Đoài,
Ăn cơm thì ít, ăn khoai thì nhiều.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002