Đồn rằng chợ Bỏi vui thay,
Đằng đông có miếu, đằng tây có chùa.
Giữa chợ lại có đền thờ,
Dưới sông nước chảy, đò đưa dập dìu.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002