Sinh ra trên tổng Đông Ngàn,
Không ham vật võ khó làm thân trai.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002