Cổ Loa là đất đế kinh,
Trông ra lại thấy toà thành tiên xây.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002