Xách khoai ra đến làng Sằn,
Nhìn khoai, mấy chị cứ lăn ra cười:
- Khoai đâu to quá bình vôi?!
Thưa rằng: “Khoai của xóm Nhồi mẹ cho.
Năm nay khoai được mùa to,
Sào gần bảy tạ ních kho, chật nhà.”
Xách khoai mỏi cánh... ái chà!
Nặng như đạn pháo, khoai ra chiến trường.


Bài ca dao này phản ánh thời kỳ đánh Mỹ ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002