Ai về Dục Tú cùng em,
Mà ngắm bờ thửa, mà xem bờ vùng.
Đồng em như tấm thảm nhung,
Bờ như dải lụa thêu từng cánh hoa.
Mương gần nối với mương xa,
Cống chìm cống nổi nước ra nước vào,
Đường đi mát bóng xoan đào,
Cánh cò bay liệng vẫy chào trạm bơm.


Bài ca dao này phản ánh thời kỳ đánh Mỹ ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002